Uchwała Nr 1/I/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.079.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr S.0007.079.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania   dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin w części dotyczącej § 1 uchwały w zakresie zwrotu "zamieszkałe w Radlinie" z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 1  i  2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) polegającego na wprowadzeniu przy ustalaniu stawki dotacji nieuprawnionego ograniczenia podmiotowego.

 

Uchwała Nr  2/I/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2016 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2016 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z powodu istotnego naruszenia  prawa  polegającego na:

- na nieuprawnionym ograniczeniu kręgu osób uprawnionych z mocy ustawy do ubiegania się o dotację, czym naruszono art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.);

- zamieszczeniu bez upoważnienia zapisu dot. oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień czym naruszono art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.);

- nieuprawnionym zamieszczeniu we wniosku o udzielenie dotacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych czym naruszono art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r., poz. 922).

 

Uchwała Nr 3/I /2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Czernichów w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Czernichów w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016, polegające na wykazaniu w załączniku nr 2 do ww. uchwały zaplanowanych kwot wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016 oraz dziale 700, rozdziale 70005 niezgodnych z planem budżetu, co narusza art. 211 ust. 1 i 5, art. 236 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 4/I /2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXI/193/16 Rady Gminy Lipowa w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXI/193/16 Rady Gminy Lipowa w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 8/I/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXIII/189/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXIII/189/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 9/I/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXIII/190/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXIII/190/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 11/I/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez zamieszczenie:

1/ we wzorze określonym  załącznikiem nr 2 do uchwały, w części C, oświadczeń:

- o znajomości przepisów "o odpowiedzialności karnej za narażenie finansów publicznych na uszczuplenie poprzez nienależne pobranie dotacji, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.186 z późn.zm.)",

- "że w przedszkolu/punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego/szkole /placówce oświatowej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy";

2/ we wzorze określonym załącznikiem nr 3 do uchwały, w części D, oświadczeń dotyczących znajomości przepisów o:

- "odpowiedzialności karnej za narażenie finansów publicznych na uszczuplenie poprzez wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.186 z późn.zm.)",

- "odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, niedokonanie
w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.168 z późn. zm.)",

co jest zbędne, gdyż wykracza poza zakres upoważnienia przysługującego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.).