Uchwała Nr 73/VI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lutego 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku w części dotyczącej § 2 pkt 8 oraz § 3 ust. 1 pkt 11 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), polegającego na nieprawidłowym określeniu źródła dochodów gromadzonych na rachunku (z tytułu zwrotu podatku VAT) oraz ich przeznaczenia (na podatek od towarów i usług VAT).

                                              

Uchwała Nr 79/VI/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16 lutego  2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXV/304/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXV/304/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 ust. 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 84/VI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 lutego 2017 roku

 

dotycząca ustalenia budżetu Gminy Mszana na 2017 rok

 

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Gminy Mszana  na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.