Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w niniejszym Biuletynie udostępniane są:

- na pisemny wniosek,

- w formie ustnej lub pisemnej bez wniosku,

- poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.