Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 Definicja

 Zgodnie z art.2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 325), ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ma miejsce w przypadku wykorzystywania przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej każdej treści lub jej części, będącej w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny, publiczny cel dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Jeżeli dla danej informacji udostępnionej w BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.