Uchwała Nr 28/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku

 

 dotycząca: uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXXVI/140/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kornowac Nr XXXVI/140/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 w części dotyczącej:
§ 7 uchwały, dotyczącego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu uchwalenia jako źródła przychodów tego funduszu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co narusza w sposób istotny przepisy art. 401 ust. 1 i ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie jednego ze źródeł przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotacji z funduszu celowego w sytuacji, gdy przepisy ustawy tworzącej fundusz nie przewidują takiego źródła przychodów;

- zaplanowania wydatku w wysokości 500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w postaci dotacji celowej na rzecz Powiatu Raciborskiego na zadanie powierzone przez Gminę Kornowac Powiatowi Raciborskiemu na podstawie porozumienia, a dotyczące prowadzenia biura paszportowego, co narusza w sposób istotny przepisy art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.) poprzez finansowanie zadania powierzonego przez gminę do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego mimo, iż zadanie to nie należy do zadań gminy lecz do zadań administracji rządowej.

 

Uchwała Nr 29/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kornowac Nr 0151/1/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kornowac oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Kornowac.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Kornowac Nr 0151/1/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kornowac oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Kornowac w części dotyczącej zaplanowania wydatku (załącznik Nr 1B do zarządzenia) w wysokości 500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w formie dotacji celowej przekazanej do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.) poprzez finansowanie w formie dotacji zadania powierzonego przez gminę do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego mimo, iż zadanie to nie należy do zadań gminy lecz do zadań administracji rządowej.

 

 

Uchwała Nr 30/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 2/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 2/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Tarnowskie Góry w części dotyczącej zaplanowania kwoty 200.000 zł jako dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Stanowi to naruszenie przepisów art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którymi koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

 

 

Uchwała Nr 31/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 2436/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2006.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 2436/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2006 w części dotyczącej § 4, tj. udzielonego przez Prezydenta Miasta upoważnienia do:

- zatwierdzania planów finansowych wybranych jednostek budżetowych nadzorującym ich Wiceprezydentom i Sekretarzowi Miasta, a pozostałych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ich dyrektorom,

- zatwierdzania planów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dyrektorom jednostek i zakładów budżetowych.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy:

- § 6 i § 36 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190) obowiązujące na mocy art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 186 ust. 2 i art. 44 ust. 1 tej ustawy poprzez naruszenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego kompetencji kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zatwierdzania planów finansowych tych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego;

- art. 10 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) poprzez udzielenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zatwierdzania planów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez oparcia w przepisach.

 

 

Uchwała Nr 32/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 156/504/06 z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 156/504/06 z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok   polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 rok Gminy Łaziska Górne.

 

 

Uchwała Nr 33/VII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 157/514/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 157/514/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowieniem pktu 19 uchwały Nr XL/351/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Łaziska Górne.