Uchwała Nr 459/XXXIV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XL.481.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035

 

§ 1. 

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL.481.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035, z powodu nieujęcia w planowanych rozchodach 2018 r., kwot spłat wynikających z zawartych umów w sprawie kredytów i pożyczek, co spowodowało nieprawidłowe wykazanie relacji łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

Uchwała Nr 460/XXXIV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXV/509/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

 

§ 1. 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XXXV/509/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna, w części obejmującej zapis § 1 pkt 6 - od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - w zakresie przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie -  z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1785 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P z 2017 r., poz.941), poprzez ustalenie stawki podatku w kwocie niższej niż minimalna stawka podatku od środków transportowych  dla tego rodzaju pojazdów.

 

Uchwała Nr 461/XXXIV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/1010/17 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/1010/17 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części określonej w § 8, tiret drugie uchwały, w zakresie określenia limitu wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikającego z deklaracji na podatek od środków transportowych składanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do wysokości 100.000 złotych - z powodu istotnego naruszenia art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), polegającego na braku upoważnienia ustawowego  do określenia ww. limitu w treści aktu prawa miejscowego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 462/XXXIV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  28 grudnia  2017 roku

 

 

w sprawie uchwały Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku

 

§ 1.

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku, w części określnej § 2 uchwały, w zakresie zwolnienia z podatku od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 ton wykorzystywanych wyłącznie na działalność rolniczą z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

 

Uchwała Nr 463/XXXIV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVII/387/2017 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2017 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

 

§ 1.

 Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLVII/387/2017 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, polegające na zastosowaniu w tabeli zawartej w załączniku nr 2 do uchwały zapisu o treści: ".ciągnik balastowy = przyczepa (w tonach)", który jest niezgodny z przepisem art. 8 pkt 4 i art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).