Uchwała Nr 54/II/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia z 11 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, wniesione pismem z dnia 20 grudnia 2017 r., do wniosków nr 1, 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 grudnia 2017 r., nr WK-611/3/4/17.