Uchwała Nr 111/VI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Żywca z dnia 11 stycznia 2018 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Burmistrza Miasta Żywca, pismem: SM.1710.7.2017 z dnia 11 stycznia 2018 roku do wniosku nr 30 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku,            znak: WK-610/33/4/2017.

 

Uchwała Nr 112/VI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Starcza do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Starcza pismem nr SO.1710.1.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. do wniosku nr 2 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Znak: WK-610/34/4/17 z dnia 16 stycznia 2018 r.