Uchwała Nr 199/VIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  1 marca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń  Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku Białej   z dnia 30 stycznia 2018 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku Białej,  pismem: DN/614/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 12 stycznia 2018 roku, znak: WK-611/7/4/17/18.