Uchwała Nr 310/XII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2018 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 marca 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Marszałka Województwa Śląskiego, pismem z dnia 27 marca 2018 roku do wniosków nr 1, nr 3, nr 7 i nr 14 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 marca 2018 roku, znak: WK-610/38/4/17/18.