Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123).

 

 

Lp. Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Data złożenia petycji Data udzielenia odpowiedzi na petycję Sposób załatwienia petycji
Petycje rozpatrzone w 2017 r.
1. Szulc Efekt sp. z o.o. Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji przez jednostki samorządu terytorialnego przy definiowaniu treści publikowanych przez jednostki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 6 luty 2017 r. 4 maja 2017 r. Pozytywny, szczegóły w odpowiedzi na petycję
Petycje rozpatrzone w 2018 r.
 -  -  -  -  -  -
Petycje rozpatrzone w 2019 r.
1. Petycja przekazana do rozpatrzenia przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Wybór konkretnych podmiotów do realizacji zadań zlecanych (usuwanie skutków zdarzeń drogowych)  przez jednostki samorządu terytorialnego 4 czerwca 2019 r. 4 września 2019 r. Negatywny, szczegóły w odpowiedzi na petycję