Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123).

 

   

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Data udzielenia odpowiedzi na petycję

Sposób załatwienia petycji

 

Petycje rozpatrzone w 2017 r.

 

1.

Szulc Efekt sp. z o.o.

Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji przez jednostki samorządu terytorialnego przy definiowaniu treści publikowanych przez jednostki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

6 luty 2017 r.

4 maja 2017 r.

Pozytywny, szczegóły w odpowiedzi na petycję

 
 

Petycje rozpatrzone w 2018 r.

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

 

1.

Petycja przekazana do rozpatrzenia przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych

Wybór konkretnych podmiotów do realizacji zadań zlecanych (usuwanie skutków zdarzeń drogowych)  przez jednostki samorządu terytorialnego

4 czerwca 2019 r.

4 września 2019 r.

Negatywny, szczegóły w odpowiedzi na petycję

 

Petycje rozpatrzone w 2020 r.

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -