Uchwała Nr 424/XVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia z 21 czerwca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 maja 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wniesione pismem z dnia 4 czerwca 2018 r., do wniosków nr 1, 4, 7, 10, 15 wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 maja 2018 r., nr WK-610/4/4/18.

 

Uchwała Nr 425/XVIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 21 czerwca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Rudziniec do wniosków nr 1, 10, 11 i 12 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 maja 2018 roku

 

§ 1.

 

  1. Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Rudziniec pismem znak: ORG.1510.27.2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku do wniosków nr 1 i 10 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach znak: WK-610/5/4/18 z dnia 18 maja 2018 roku.
  2. Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Rudziniec wyżej wymienionym pismem do wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 maja 2018 roku do wniosku nr 11 oraz do wniosku nr 12 w części dotyczącej zarzutu naruszenia art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) w odniesieniu do dotacji przedmiotowej udzielonej samorządowemu zakładowi budżetowemu do wywozu nieczystości płynnych beczkowozami, a w pozostałej części oddala się zastrzeżenia do wniosku nr 12 zawartego w  wymienionym wystąpieniu.