Uchwała Nr 50/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XXXVIII/254/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Ślemień Nr XXXVIII/254/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w  budżecie, polegające na:

-        zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 596.563 zł bez wskazania źródeł pokrycia zwiększonego deficytu, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

-        zwiększeniu wydatków majątkowych budżetu gminy w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - o kwotę 158.644 zł oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola - o kwotę 437.919 zł bez jednoczesnego wskazania zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2006”, na które zostaną przeznaczone zwiększone środki finansowe, co powoduje niezgodność pomiędzy uchwałą budżetową a załącznikiem dotyczącym wykazu wydatków majątkowych, czym naruszono art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

 

 

Uchwała Nr 51/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 221/06 z dnia 15 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 212/06 z dnia 15 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006 w części obejmującej zapisy zawarte w załączniku nr 2 „wydatki budżetu gminy Jeleśnia na rok 2006” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w § 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” - 188.000 zł, w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi„ - 401.300 zł i w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” – 151.200 zł z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz, U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) polegającego na zaplanowaniu w wyżej wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego pomimo, iż cytowane powyżej przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują dla zakładu budżetowego dotacje przedmiotowe i dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, zaś udzielenie dotacji podmiotowej uzależniają wymogami zawartymi w odrębnych przepisach prawnych.

 

 

Uchwała Nr 52/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy w Koszęcinie Nr 355/XXXIX/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Koszęcinie Nr 355/XXXIX/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 90 ust. 2b w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) poprzez brak ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola.

 

 

Uchwała Nr 53/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku


dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-42/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.-0151-42/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 54/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 09/7/1/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie uruchomienia rezerwy.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 09/7/1/2006  z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uruchomienia rezerwy, polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt   2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) poprzez dokonanie zmian w budżecie, w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Powiatu Mikołowskiego na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 55/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 10/7/2/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 10/7/2/2006  z dnia 15 lutego 2006 r. Zarządu Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmian w układzie wykonawczym, polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XXXVIII/248/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2006  poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Powiatu Mikołowskiego na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 56/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 428/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ornontowice na rok 2006 oraz przyjęcia układu wykonawczego.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Ornontowice Nr 428/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ornontowice na rok 2006 oraz przyjęcia układu wykonawczego, polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 12 uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr XLVI/297/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Ornontowice.

 

 

Uchwała Nr 57/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 3/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze Nr 3/06  z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006 polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 16 uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XXXVII/283/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006 poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Orzesze.

 

 

Uchwała Nr 58/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/13/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/13/06  z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2006 r. polegające na dokonaniu zmian budżetu w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt  1 w związku z art. 165 ust. 2 i art. 184 ust. 1 pkt  2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienie § 14 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0151/XLI/773/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 rok poprzez dokonanie zmian budżetu w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Miasta Tychy na 2006 r.

 

 

Uchwała Nr 59/IX/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lutego 2006 roku


dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 191/337/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.

 

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 191/337/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok, polegające na dokonaniu zmian w  budżecie w szczegółowości innej niż budżet uchwalony na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2  i art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowienia § 7 pkt 1 i 2 uchwały Nr II/42/2/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2006 r.