Uchwała Nr 457/XIX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 maja 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, wniesione pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego nr WK-610/6/4/18 dnia 28 maja 2018 r.