Uchwała Nr 458/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr 6/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018 

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 6/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018, z powodu wskazania jako źródło pokrycia deficytu budżetu Związku w  wysokości 33.520,21 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustalenia planu przychodów budżetu Związku z tym źródłem - w sytuacji braku takich  środków, a zatem  i  braku  możliwości dysponowania nimi, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 w  związku z art. 217  ust.  2 pkt  6  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku, poprzez podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały, w której:

- wskazane zostanie takie źródło (lub źródła) pokrycia deficytu budżetu Związku, którymi Związek faktycznie może dysponować i równocześnie uchwalony zostanie plan przychodów uwzględniający to źródło (źródła),

- lub ewentualnie rozważenie możliwości takiej zmiany planu budżetu (a tym samym i jego realizacji), która nie tworzy deficytu budżetowego,

pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały Nr 6/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018.

 

Uchwała Nr 459/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr 5/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej   

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 5/VII/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z powodu wskazania jako źródło pokrycia deficytu budżetu Związku w roku 2018 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm.) i uchwalenia planu przychodów uwzględniającego to źródło - w sytuacji braku takich środków,  a zatem i braku możliwości dysponowania nimi, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 4 w związku z art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 460/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 796.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 2018 r. refundacji części poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowane przez osoby fizyczne w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 796.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 2018 r. refundacji części poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowane przez osoby fizyczne w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r. z powodu istotnego naruszenia art. 7, art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) polegającego na braku podstaw do podjęcia aktu prawa miejscowego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w zakresie objętym badaną uchwałą.

 

Uchwała Nr 464/ XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 r.

 

w sprawie uchwały Nr LI/403/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność uchwały Nr LI/403/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z powodu istotnego naruszenia  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego w postaci emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomimo, że w latach 2019 - 2020, w których Powiat zamierza uzyskać przychody z powyższego tytułu, nie zaplanowano deficytu w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie co najmniej równej wartości zaciąganego na ten cel zobowiązania.

 

Uchwała Nr 466/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVII/338/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/338/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok z powodu istotnego naruszenia prawa z uwagi na nieuzyskanie w głosowaniu nad nią wymaganej prawem bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy, czym naruszono art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 491/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy- Wieprz od uchwały Nr 4200/II/138/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz od uchwały Nr 4200/III/138/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Uchwała Nr 492/XX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2018 roku

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr VI.52.2018 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

§ 1.

 

Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Nr VI.52.2018 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.