Uchwała Nr 143/XXXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLV/1164/2006 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XLV/1164/2006 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/487/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez określenie udzielania wsparcia finansowego w sporcie kwalifikowanym w sposób wykraczający poza dopuszczalne ww. ustawą o sporcie kwalifikowanym formy oraz ustalenie trybu udzielania dotacji na cel nie związany z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr 145/XXXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/LII/384/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie bazy sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/LII/384/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie bazy sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie” z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2, 3, i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez wyrażenie przez Radę Miejską woli przeznaczenia w latach 2007-2008 środków finansowych w nieuchwalonych na te lata budżetach miasta w kwocie 1.813.860 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie bazy sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Radlinie”, przy jednoczesnym naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektów uchwał budżetowych na lata 2007 i 2008 oraz naruszenia zasady roczności budżetu.

 

Uchwała Nr 146/XXXVII/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXIX/395/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXIX/395/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez ustalenie innego, niż ustawowy, terminu złożenia wniosku o dotację.