Uchwała Nr 12/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2007 roku

dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 34/V/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 34/V/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego projektu budżetu powiatu na 2007 rok  z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) poprzez ustalenie układu wykonawczego projektu budżetu powiatu na 2007 rok mimo, iż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości.

 

Uchwała Nr 13/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Przystajni Nr III/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Przystajni Nr III/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na dokonaniu wyboru banku przez organ stanowiący, podczas gdy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) czynność ta należy do kompetencji organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 14/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2007 roku

 

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury zamiast w  rozdziale 92195 – Pozostała działalność, tzn. w rozdziale, w którym sklasyfikowano dotację po stronie  dochodów budżetu.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego z otrzymanej dotacji.

 

Uchwała Nr 15/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16  stycznia 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 28/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 28/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w  układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2006 r. polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zamiast w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, tzn. w rozdziale, w którym sklasyfikowano dotację po stronie  dochodów budżetu i paragrafie 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt  2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego z otrzymanej dotacji celowej.

 

Uchwała Nr 16/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Wyry Nr 9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym Budżetu Gminy Wyry na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Wyry Nr 9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym Budżetu Gminy Wyry na 2006 rok polegające na dokonaniu zmian w budżecie w szczegółowości innej niż uchwalony budżet na 2006 rok.

Działaniem takim naruszono przepisy art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i postanowieniem § 12 uchwały Nr XXXVI/282/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na 2006 rok poprzez dokonanie zmian w budżecie w szczegółowości właściwej dla układu wykonawczego budżetu na 2006 r. Gminy Wyry.