Uchwała Nr 10/II/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwały Nr III.45.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice-Żychcice

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr III.45.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice-Żychcice z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący miasta uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczej straży pożarnej, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.620 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 11/II/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w części  dotyczącej  punktu III Załącznika nr 4 do uchwały zobowiązującego do wykazywania imiennie wysokości wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń poszczególnych osób pobierających to wynagrodzenie, z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) i  c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm. -  polegającego na zobowiązaniu podmiotu rozliczającego dotacje do wykazywania imiennie wysokości wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia bez wskazania niezbędności tego obowiązku do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Uchwała Nr 13/II/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwały Nr V/27/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2037

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/27/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2037 z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej oraz  braku objaśnień przyjętych wartości.

 

Uchwała Nr 14/II/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022 z powodu istotnego naruszenia art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 226 ust. 1 i art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej na skutek braku stosownych objaśnień przyjętych wartości.

 

Uchwała Nr 20/II/2019 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  10 stycznia  2019 roku

 

w sprawie  Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości zamieszkałych.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości zamieszkałych, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 37/II/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta Pszów od uchwał IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2018 roku:

- Nr 4200/IV/219/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

- Nr 4200/IV/220/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.735.000 zł przyjętego w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

- Nr 4200/IV/221/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów

 

§ 1.

 

Uwzględnia się odwołanie Burmistrza Miasta Pszów od uchwał IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2018 roku:

- Nr 4200/IV/219/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

- Nr 4200/IV/220/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.735.000 zł przyjętego w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

- Nr 4200/IV/221/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pszów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów.