Uchwała Nr 68/XVIII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 czerwca 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 41/2007 z dnia 25 kwietnia  2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XXIX/98/ z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego.

 

Stwierdza się nieważność § 1 uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 41/2007 z dnia 25 kwietnia  2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XXIX/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego – w części dotyczącej słów „natomiast w wyjątkowych sytuacjach inkasentami mogą być małżonkowie”, gdyż zapis ten nie wyznacza małżonków jako inkasentów i nie precyzuje w sposób jednoznaczny kręgu osób mogących być inkasentami oraz sytuacji w jakich małżonkowie będą wykonywać czynności inkasenta - co stanowi istotne naruszenie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).