Uchwała Nr 85/XXV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 sierpnia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 73/X/07 z dnia 28 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Poczesnej Nr 73/X/07 z dnia 28 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok polegające na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty 10.000 zł z rezerwy ogólnej, podczas gdy zgodnie z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rezerwami dysponuje organ wykonawczy gminy.