Uchwała Nr 97/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Herby Nr IX/125/07 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Herby Nr IX/125/07 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby, ze względu na istotne naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie pożyczki na zadanie, które nie zostało ujęte w uchwale budżetowej Gminy Herby na 2007 rok.

 

Uchwała Nr 98/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XV/121/07 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Świerklaniec.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XV/121/07 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Świerklaniec z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki ponad wysokość zaplanowanego w budżecie Gminy na 2007 rok deficytu budżetu, czym naruszono art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 99/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Hażlach Nr X/81/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Hażlach Nr X/81/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów w części dotyczącej § 1 pkt 3 ppkt ,,f” z powodu naruszenia art. 5 ust. 1 oraz art. 2 ust. 3 pkt 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez ustalenia stawki zerowej podatku oraz objęcie podatkiem gruntów, które z mocy ustawy nie podlegają opodatkowaniu.

 

Uchwała Nr 100/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XIII/185/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie realizacji zadania „Przygotowanie, dostarczenie i obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków”.

 

Stwierdza się nieważność § 2 uchwały Rady Miasta Knurów Nr XIII/185/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie realizacji zadania „Przygotowanie, dostarczenie i obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków” z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez zapis § 2 „Na wykonanie zadania określonego w § 1 zabezpieczyć w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2008 środki finansowe w kwocie 6 000 zł”, który narusza wyłączną kompetencję Prezydenta do przygotowania projektu budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 101/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XV/114/07 z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Świerklaniec Nr XV/114/07 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji dochodów związanych z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynku ośrodka zdrowia w dziale 900- Gospodarka komunalna zamiast w dziale 851- Ochrona zdrowia.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację dochodu pochodzącego
z dotacji a przeznaczonego na konkretnie wskazany cel.

 

Uchwała Nr 102/XXX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec Nr Or 0151/74/07 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Świerklaniec Nr Or 0151/74/07 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji dochodów związanych z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynku ośrodka zdrowia w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamiast w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację dochodu pochodzącego z dotacji a przeznaczonego na  konkretnie wskazany cel.