Uchwała Nr 1/I/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2008 roku

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 112/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2007 rok z powodu dokonania zwiększenia wydatków w układzie wykonawczym budżetu miasta (§ 2 Zarządzenia) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 55.561 zł i rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 34.200 zł w sytuacji gdy wcześniejsza zmiana planu wydatków budżetu dokonana w dziale 801 – Oświata i wychowanie (§ 1 pkt 1 lit b zarządzenia) dotyczyła zwiększenia rozdziału 80195 – Pozostała działalność o kwotę 89.761 zł.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niezgodność układu wykonawczego wydatków z dokonaną wcześniej zmianą planu wydatków budżetu.

 

Uchwała Nr 2/I/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/147/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków i opłaty targowej stanowiących dochód gminy w 2007 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/147/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków i opłaty targowej stanowiących dochód gminy w 2007 r. w części dotyczącej § 3 od słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2007r.” z powodu istotnego naruszenia art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), poprzez naruszenie zasady nie działania prawa wstecz (zasady zakazu  retroakcji).

 

Uchwała Nr 3/I/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/148/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków i opłaty targowej stanowiących dochód gminy w 2007 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/148/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków i opłaty targowej, stanowiących dochód gminy w 2007 r. w części dotyczącej § 3 od słów „z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2007r.” z powodu istotnego naruszenia art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), poprzez naruszenie zasady nie działania prawa wstecz (zasady zakazu retroakcji).

 

Uchwała Nr 4/I/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/158/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/33/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2007.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XIII/158/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/33/06 Rady Gminy Zbrosławice  z dnia 28 grudnia 2006 r. w  sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2007 w części dotyczącej § 3 od słów „z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2007r.” z powodu istotnego naruszenia art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), poprzez naruszenie zasady nie działania prawa wstecz (zasady zakazu retroakcji).