Uchwała Nr 384/XXVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie uchwały Nr XII/160/19  Rady Miasta Zabrze z dnia  16 września 2019  r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/160/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048 z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.)  oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań finansowych wynikających z umów:

- umowy wsparcia Nr CRU/3281/2014 z 1 września 2014 r., zmienionej aneksem nr 1 z 7 października 2015 r.,

- umowy wsparcia Nr CRU/1231/2015 z 7 kwietnia 2015 r.,

- umowy wsparcia Nr CRU/1731/2018 z 2 sierpnia 2018 r., zmienionej aneksem nr 1 z 22 lutego 2019 r.,

które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, co w konsekwencji powoduje brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Zabrze.

 

Uchwała Nr 385/XXVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie  uchwały Nr XIX/130/2019  Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia  17 września 2019  r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2019-2022

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/130/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022 z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący związku metropolitalnego badanej uchwały, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).

 

Uchwała Nr 392/XXVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4200/V/134/2019 z dnia 26 września 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Świętochłowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

§ 1.

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Świętochłowice wniesione pismem z dnia 10 października 2019 r. od uchwały Nr 4200/V/134/2019 z dnia 26 września 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Świętochłowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.