Uchwała Nr 413/XXIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 listopada 2019 r.

 w sprawie uchwały Nr X/69/2019  Rady Gminy Kruszyna z dnia  2 października 2019  r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/69/2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części obejmującej § 1 pkt 2 lit. e w zakresie zapisu "i mieszkalno-letniskowych" oraz § 2 uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz § 6 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) - polegającego na:

- określeniu wysokości stawki podatku od budynków lub ich części "mieszkalno-letniskowych", które mogą równocześnie być zaliczone do budynków lub ich części mieszkalnych,

- wprowadzeniu zwolnień od podatku o niejasnym zakresie.

 

Uchwała Nr 429/XXIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwały Nr XII/95/2019  Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 7 października 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki określenia tej opłaty 

§ 1. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/95/2019  Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia  7 października 2019  r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki określenia tej opłaty polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 430/XXIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwały Nr XII/101/2019  Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 7 października 2019 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 1. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/101/2019  Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia  7 października 2019  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).