Uchwała Nr 432/XXX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 listopada 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr XVI/185/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia  23 października 2019  r.  w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź

 

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź w części obejmującej § 8 z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) polegającego na nieuprawnionym przekazaniu kompetencji do ustalenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji Burmistrzowi Miasta.