Uchwała Nr 526/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIII/138/2019  Rady Miasta Radzionków z dnia  28 listopada 2019  r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  w części dotyczącej §1 pkt 1) i pkt 3) - z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - poprzez:

- objęcie stawką  opłaty domku letniskowego podczas gdy opłacie podlega nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy

- ustalenie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości niższej niż dwukrotna wysokość opłaty ustalonej dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

 

Uchwała Nr 527/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIV/190/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  28 listopada 2019  r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/190/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w części dotyczącej § 1 ust 2 uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na określeniu stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości przekraczającej ustawowo określone maksymalne stawki opłat, czym naruszono art. 6k ust. 2a pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

 

Uchwała Nr 529/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIX/182/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec

 

 § 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/182/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec z powodu istotnego naruszenia art. 252 ust. 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), polegającego na dopuszczeniu możliwości niezwracania dotacji celowej udzielonej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Uchwała Nr 533/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XVIII/98/2019 Rady Gminy Jeleśnia z dnia  25 listopada 2019  r.  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/98/2019  Rady Gminy Jeleśnia z dnia  25 listopada 2019  r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z powodu z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6ka ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), polegającego na uchwaleniu niezgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

Uchwała Nr 534/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIX/99/2019  Rady Gminy w Jeleśni z dnia  5 grudnia 2019  r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/99/2019 Rady Gminy w Jeleśni z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6ka ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), polegającego na uchwaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym.

 

Uchwała Nr 536/XXXIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XVI/91/19  Rady Gminy Gilowice z dnia  28 listopada 2019  r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części obejmującej § 1 ust. 2 z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3 i art. 6k ust. 2a pkt 5 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) polegającym na uchwaleniu niezgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekroczeniu określonych ustawą stawek maksymalnych opłaty za pojemnik.