Uchwała Nr 62/XIV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 czerwca 2008 roku

dotycząca: zarządzenia Nr 421/97/2008 Wójta Gminy Tworóg z dnia 12 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w układzie wykonawczym na rok 2008

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 421/97/2008 Wójta Gminy Tworóg z dnia 12 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w układzie wykonawczym na rok 2008, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), poprzez zaplanowanie wydatku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, na zakup instrumentu muzycznego dla OSP Tworóg, który nie jest wydatkiem mieszczącym się w katalogu zadań wymienionych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

 

Uchwała Nr 63/XIV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 czerwca 2008 roku

 

dotycząca:  uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 478/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Ruda Śląska Nr 478/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok w części § 1 dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność, wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne, budowa budynku użyteczności publicznej z powodu przeznaczenia tych środków na realizację budowy budynku sądu, co nie należy do zadań jednostki samorządu terytorialnego, a zastrzeżone jest dla innych podmiotów.

Działaniem tym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 176 § 1 oraz art. 179 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), a także przepisy rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69) oraz art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 64/XIV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 czerwca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 480/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Ruda Śląska Nr 480/XXV/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w części § 1 dotyczącej załącznika nr 1, w zakresie planu wydatków majątkowych w kwocie 500.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność, budowa budynku użyteczności publicznej z powodu przeznaczenia tych środków na realizację budowy budynku sądu, co nie należy do zadań jednostki samorządu terytorialnego, a zastrzeżone jest dla innych podmiotów.

Działaniem tym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 176 § 1 oraz art. 179 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), a także przepisy rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69) jak również art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 65/XIV/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 czerwca 2008 roku

 

dotycząca:  zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.BF.0151-531/08 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 478/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.BF.0151-531/08 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 478/XXV/08 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok w części § 1 w zakresie zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budowa budynku użyteczności publicznej z powodu przeznaczenia tych środków na realizację budowy budynku sądu, co nie należy do zadań jednostki samorządu terytorialnego, a zastrzeżone jest dla innych podmiotów.

Działaniem tym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 176 § 1 oraz art. 179 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), a także przepisy rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11, poz. 69) oraz art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).