Uchwała Nr  91/XXVIII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXV/432/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXV/432/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów w części dotyczącej określenia w § 1 ust. 5 uchwały wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 36 ton i poniżej 40 ton, posiadających 3 osie oraz inny system zawieszenia osi jezdnych - ze względu na naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez przekroczenie ustawowo dopuszczalnej stawki maksymalnej dla ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton.