Uchwała Nr  31/VII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXIX/411/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XXIX/411/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez postanowienie o wprowadzeniu ulg w podatku od nieruchomości w celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, mimo iż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują możliwości uchwalania przez radę gminy ulg w podatku od nieruchomości.