Uchwała Nr 90/XXI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2009 roku

dotycząca: uchwały Nr XXVII/297/2009 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVII/297/2009 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok z powodu zaplanowania przez Radę Gminy w Pietrowicach Wielkich wydatków na realizację przez Gminę robót budowlanych przy drogach powiatowych, tj. zadań, należących do gminy, czym naruszono art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

       

Uchwała Nr 91/XXI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2009 roku

 

dotycząca: Zarządzenia Nr 29/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 29/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok w części dotyczącej zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, w § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w wysokości 85.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 3 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie wydatków na roboty budowlane przy drogach powiatowych, tj. robót, które nie należą do zadań własnych gminy.

 

Uchwała Nr 92/XXI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2009 roku

 

dotycząca: Zarządzenia nr 30/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 30/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok w części dotyczącej zwiększenia planowanych wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w wysokości 115.000 zł, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie wydatków na roboty budowlane przy drogach powiatowych, tj. robót, które nie należą do zadań własnych gminy.

      

Uchwała Nr 93/XXI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 października 2009 roku

 

dotycząca: Zarządzenia nr 31/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 31/FN/2009 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok w części dotyczącej zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w wysokości 100.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków o tę samą kwotę w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z powodu istotnego naruszenia art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie wydatków na roboty budowlane przy drogach powiatowych, tj. robót, które
nie należą do zadań własnych gminy.