Uchwała Nr 99/XXIII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 listopada 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXXIII/182/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXXIII/182/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, mimo że zgodnie z cytowanym przepisem zaciąganie długoterminowych pożyczek należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. 

 

Uchwała Nr 101/XXIII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 listopada 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXVII/297/2009 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

     Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/297/2009 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok w części dotyczącej zaplanowania wydatków na realizację przez Gminę robót budowlanych przy drogach powiatowych tj. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe związane z ,,budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Spółdzielcza w Kornicach i utwardzeniem placu zatoczka PKS koło sklepu GS w Makowie” na łączną kwotę 115.000 zł, czym naruszono art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wobec nieusunięcia we wskazanym terminie istotnego naruszenia prawa.