Uchwała Nr 72/VII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 marca 2010 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIX/668/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIX/668/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) poprzez ustalenie dotacji na cel zastrzeżony ustawowo na rzecz innych podmiotów niż gmina tj. ustalenie zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – mimo, iż realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.