Uchwała Nr 106/XII/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

              w Katowicach

        z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego Nr 594/XXXIX/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Lublinieckiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr 594/XXXIX/2010 z dnia 22 marca 2010 r.  Rady Powiatu Lublinieckiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Lublinieckiego na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną z powodu naruszenia wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu do przyznawania dotacji z budżetu powiatu konkretnym podmiotom w ramach uprawnień Zarządu do wykonywania budżetu, wynikających z art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez wskazanie w §2 pkt 2, 3 i 4 powyższej uchwały Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu jako właściwej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji oraz poprzez wskazanie Rady Powiatu jako organu przyznającego dotację z budżetu Powiatu z określeniem podmiotu, który otrzymał dotację, zakresu prac, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwoty przyznanej dotacji.