Uchwała Nr 205/XXX/2010

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  16  grudnia  2010 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XLI/277/10 Rady Gminy Kobiór z  dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XLI/277/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych prowadzonych przez gminę Kobiór z powodu niewypełnienia postanowieniami uchwały ustawowego obowiązku wskazania źródeł gromadzonych dochodów, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu dokonywania zmian planu finansowego, poprzez co naruszono w sposób istotny art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).