Uchwała Nr 86/V/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  15 lutego  2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 10 stycznia 2012 roku „Uchwała Budżetowa na 2012 rok Rady Gminy Chybie”.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 10 stycznia 2012 r. „Uchwała Budżetowa na 2012 rok Rady Gminy Chybie” z powodu zaplanowania w budżecie Gminy na 2012 rok rezerwy celowej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości niższej niż wymagana przepisem art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.