Uchwała Nr 109/VII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XIX/142/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 -2019.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIX/142/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 -2019, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).