Uchwała Nr 177/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 czerwca  2012 roku

w sprawie: Uchwały Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 rok, polegające na zwiększeniu w § 2 i § 3 tej uchwały zarówno przychodów i wydatków w kwocie 4.800.000 zł bez zgody Burmistrza Miasta Bierunia, czym naruszono art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej gminy, powodujących zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bez wcześniejszego uzyskania zgody organu wykonawczego na wprowadzenie tych zmian.

 

 

Uchwała Nr 178/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 czerwca  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXII/177/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXII/177/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miasta Nr XVIII/147/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2012, polegające na naruszeniu art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych poprzez dokonanie zmian w uchwale, co do której organ nadzoru stwierdził nieważność, czego konsekwencją było wstrzymanie jej wykonania z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności.

 

 

Uchwała Nr 179/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 czerwca  2012 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu.

 

Stwierdza się nieważność § 3 uchwały Nr XXI/176/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu, w części dotyczącej § 5 ust. 4 Regulaminu z powodu istotnego naruszenia art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez uchwalenie uprawnienia dla organu wykonawczego (Burmistrza Miasta) do ustalania terminów zwrotu dotacji, co pozwala na ustalenie tych terminów w sposób odmienny od postanowień ustawowych.

 

 

Uchwała Nr 180/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 czerwca  2012 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/242/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXII/242/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin z powodu istotnego naruszenia art. 220 ust. 1 i 2 i art. 216 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Naruszenie ww. przepisu polega na udzieleniu pomocy finansowej gminom z terenu Powiatu Tarnogórskiego na kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemu alarmowania mimo, że kwota ta została przyznana powiatowi jako dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

 

 

Uchwała Nr 185/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Zabrze do wniosków zawartych w wyst±pieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Zabrze pismem znak: BK.1710.23.2011 z dnia 8 maja 2012 r., do wniosków nr 1, nr 2, nr 8 i nr 16, zawartych w wyst±pieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-6100/46/4/11/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

 

 

Uchwała Nr 186/XIV/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  5  czerwca  2012 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 maja 2012 roku do wniosków zawartych w wyst±pieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

 

Oddala  się  zastrzeżenia  wniesione  przez  Prezydenta Miasta Częstochowy  pismem znak: ZAW.1710.1.7.2012 z dnia 7 maja 2012 roku do wniosków nr 3, 8 i 13  wyst±pienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku znak: WK-6100/44/4/11/12.