Uchwała Nr 224/XXII/2012

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  6 września 2012 roku

w sprawie: uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach w kwocie 10.000 zł

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach w kwocie 10.000 zł, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na udzieleniu dotacji przez organ stanowiący, co naruszyło art. 19a ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z którym właściwym organem do udzielenia dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.