Uchwała Nr 252/XXVII/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie: uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA.

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.219.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości dotyczącej rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, wytworzonych ze środków Funduszu Spójności lub ISPA- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na:
1. niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu badanej uchwały czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
2. zróżnicowaniu wysokości stawki podatku od tych nieruchomości ze względu na źródło finansowania wytworzonych budowli a nie wyłącznie rodzaj przedmiotu opodatkowania czym naruszono art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).