Uchwała Nr 169/XXXII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 października 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Wyry Nr XIX/158/2004 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Wyry Nr XIX/158/2004 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) poprzez podjęcie przez organ stanowiący gminy uchwały o zaciągnięciu kredytu w kwocie 400.000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2004 roku niedoboru budżetu.