Uchwała Nr 293/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 r.

 

dotycząca: uchwały Nr PR.0007.108.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2013 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2012.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.108.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2013 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2012 - z powodu braku przy jej podjęciu bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady - czym naruszono art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

 

Uchwała Nr 294/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 r.

 

dotycząca: uchwały Nr PR.0007.107.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2012.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Uchwale Nr PR.0007.107.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2012 - z powodu podjęcia uchwały po dniu 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym - czym naruszono art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr 295/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XLIII/432/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/432/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na naruszeniu procedury absolutoryjnej poprzez nieprzedstawienie Radzie Powiatu Tarnogórskiego stanowiska Komisji Rewizyjnej, wyrażonego w formie wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Stanowi to naruszenie art. 271 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595)
i art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

Uchwała Nr 296/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  25 lipca  2013 roku

 

w sprawie:  uchwały  Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

§ 1.

 

Stwierdza  się  nieważność  uchwały  Nr  XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w części dotyczącej:

-  § 1 ust. 1 od słów „ust. 1, ust. 2, ust. 3 niniejszej uchwały”,

-  § 5 zapisu  „ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3” zawartego po słowach „zgodnie z § 2”

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykluczeniu możliwości uwzględnienia przy obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadów niższej  stawki określonej § 2 ust. 4 i 5 uchwały, czym naruszono art. 6j ust. 1 i ust. 4  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 297/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  25 lipca  2013 roku

 

dotycząca: uchwały  Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w części dotyczącej:

- w załączniku do uchwały działu F pozycji 38 wzoru deklaracji,

- załącznika A do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 298/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  25 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego w wysokości 15.667.000 zł przeznaczonego na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w innych bankach, bez zaplanowania przychodów i rozchodów z tego tytułu w budżecie gminy Jeleśnia, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 91 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d), art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 211 ust 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 299/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  25 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały  Nr XXVI/404/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

§ 1.

 

Stwierdza  się  nieważność uchwały  Nr XXVI/404/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu istotnego naruszenia  art. 212 ust. 1 pkt 6 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki na kwotę przewyższającą limit zobowiązań z tego tytułu określony w uchwale budżetowej Powiatu Będzińskiego na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 300/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w części zapisu zawartego w § 3 tej uchwały o treści: „ , które stanowi załącznik nr 1 do uchwały” oraz załącznika nr 1 do uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na przekroczeniu przez organ stanowiący kompetencji uchwałodawczych wynikających z przepisu art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)  w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

 

Uchwała Nr 301/XIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy Boronów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej :

zapisów § 7 uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z brakiem upoważnienia ustawowego dla organu stanowiącego do ustalania zasad przekazywania dotacji na miesiąc lipiec i sierpień w inny sposób niż określone zostało w przepisach art. 90 ust. 2b oraz ust. 2d cyt. ustawy o systemie oświaty,składania na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczenia o zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Boronów stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku, ze stanem faktycznym, co wykracza poza zakres delegacji ustawowej przewidzianej dla organu stanowiącego w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 233 § 6 Kodeksu karnego.