Uchwała Nr 422/XXVII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie: zarządzenia Wójta Gminy Milówka Nr 3021-17/B/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

 

§ 1.

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Milówka Nr 3021-17/B/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka w części:

 

1.punktu 2.1.1.1. Załącznika Nr 1 do zarządzenia - Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie lat 2017 i 2018, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykazaniu kwot wyłączeń w latach 2017 i 2018,  podczas gdy z danych będących w posiadaniu Izby wynika, że projekt na który udzielono poręczenia zostanie zakończony w 2014 roku – takie postępowanie w istotny sposób narusza wymóg realistyczności prognozy zawarty w przepisie art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

2.punktu 5.1.1. i punktu 5.1.1.1. Załącznika nr 1 do zarządzenia - Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art.169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) dla lat 2015 i 2016, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykazaniu kwot wyłączeń w latach 2015 i 2016,  podczas gdy z danych będących w posiadaniu Izby wynika, że Gmina Milówka nie posiada zawartej umowy na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” z dysponentem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, a w stosunku do innych projektów na które przysługują jej wyłączenia, złożyła wnioski o płatność końcową w 2013 roku – takie postępowanie w istotny sposób narusza wymóg realistyczności prognozy zawarty w przepisie art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

 

 

 

Uchwała Nr 428/XXVII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie: przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Koniecpol.

 

§ 1.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przyjmuje raport o stanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy Koniecpol  za okres 2010 r. do 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

Na podstawie art. 10a ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych organy Miasta i Gminy Koniecpol mogą wnieść do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zastrzeżenia do raportu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.