Uchwała Nr 519/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

dotycząca uchwały Nr PR.0007.215.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013-2045

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr PR.0007.215.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013-2045 w części dotyczącej wiersza 5.1.1 w latach 2015 – 2022 załącznika Nr 1 do uchwały -  łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), z powodu wykazania nierealistycznych kwot wyłączeń w latach 2015 – 2022, czym naruszono art. 226 ust.1 w związku z art. 243 ust. 3  pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 520/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

 z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r. - w części zapisu:

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego od podatku od nieruchomości, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),

-§ 3 ust. 1 pkt 8 uchwały polegającego na wprowadzeniu zwolnienia w odniesieniu do działalności gospodarczej bez uprzedniego przesłania projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czym naruszono art. 20b powyżej powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 521/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  19 grudnia  2013 roku

 

dotycząca uchwały  Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w części dotyczącej załącznika nr 1 część C punkt 2 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 522/XXXIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXX.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  w całości uchwały Nr XXX.234.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z powodu istotnego naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego emisji obligacji na kwotę przewyższającą limit zobowiązań z tego tytułu określony w uchwale budżetowej Gminy Przystajń na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 523/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX.238.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXX.238.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń w części dotyczącej zapisu określającego limit zobowiązań w § 4 niezgodnie z przepisami art. 89 ust.1, art. 91 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1 w terminie do 30 grudnia 2013 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności § 4 ww. uchwały Nr XXX.238.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku.

 

Uchwała Nr 524/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX.239.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013 – 2024

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się  naruszenie prawa w uchwale Nr XXX.239.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 zastępuje się na lata 2013 – 2024 z powodu przekroczenia w 2013 roku dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).    

 

Uchwała Nr 525/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014, w części obejmującej zapisy § 1 pkt 2 uchwały w zakresie stawek podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, dla pojazdów posiadających 3 osie - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na nieprecyzyjnym określeniu dopuszczalnej masy całkowitej w tonach, czym naruszono art. 8 pkt. 4 w związku z załącznikiem Nr 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 526/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXVIII/240/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r., w części obejmującej zapis § 2 ust. 2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 20b w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), polegającego na wprowadzeniu zwolnienia na 2014 rok od podatku od środków transportowych w odniesieniu do działalności gospodarczej, bez uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych do projektu uchwały przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pomimo braku przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis
w 2014 roku.

 

 

Uchwała Nr 541/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Strumienia do wniosku nr 1 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2013 roku.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Strumienia pismem oznaczonym IR.271.1.1.2012 i KW/14697/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 listopada 2013 roku znak: WK-6102/14/4/13.

 

Uchwała Nr  542/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

dotycząca rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/205/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie złożone przez Zarząd Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/205/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr  543/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

dotycząca rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/206/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie złożone przez Zarząd Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/206/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Będzińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

 

Uchwała Nr  544/XXXII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

dotycząca rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/207/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Będzińskiego    

   

§ 1.

 

Oddala się odwołanie złożone przez Zarząd Powiatu Będzińskiego od Uchwały Nr 4100/III/207/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Będzińskiego.