Uchwała Nr 67/IV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego  2014 roku

 

dotycząca uchwały Rady Gminy Kruszyna Nr XXXV/216/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kruszyna Nr XXXV/216/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na 2014 rok polegające na utworzeniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu czym naruszono art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa o którym mowa w § 1 w terminie 4  marca 2014 roku pod rygorem unieważnienia uchwały w części dotkniętej istotnym naruszeniem prawa.

Usunięcie istotnego naruszenia prawa winno nastąpić poprzez zmianę wysokości tworzonej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tak aby nie była niższa niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

 

Uchwała Nr 72/IV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  4 lutego 2014 roku

 

w sprawie uchwały XLI/261/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XLI/261/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, z powodu istotnego naruszenia  art. 212 ust. 1 pkt 6 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki, mimo nieokreślenia limitu zobowiązań z tego tytułu w uchwale budżetowej Miasta Koniecpol na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 73/IV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 lutego 2014 roku

 

w sprawie wezwania Miasta i Gminy Koniecpol do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

§ 1.

 

 

Wzywa się Miasto i Gminę Koniecpol do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania celem zaopiniowania.

 

Uchwała Nr 74/IV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  4 lutego  2014 roku

 

 

w sprawie uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania w części obejmującej:

-§ 5 ust. 1 pkt 1 uchwały - część zdania w brzmieniu: „zawierającej  imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania”,

-§ 5 ust. 3 uchwały,

-załącznik Nr 2 do uchwały,

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu obowiązku podawania w przedkładanych informacjach danych osobowych dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola,  czym naruszono art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 256 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 78/IV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Katowicach

z dnia 4 lutego 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Lelów do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 grudnia 2013 roku§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Lelów pismem znak Fn.1710.1.2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku do wniosków wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 grudnia 2013 roku znak: WK-6100/32/4/13.