Uchwała Nr 90/V/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 lutego 2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/287/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykazaniu w pozycji 5.2 załącznika nr 1 do ww. uchwały- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zamiast w pozycji 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych kwoty 7.483.773,63 zł, stanowiącej przypadające do spłaty w 2014 r. raty kredytów, co w konsekwencji wpłynęło na nieprawidłowe wyliczenie relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 91/V/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 lutego 2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/288/14 Rady Miasta Poręba z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2014 rok,  polegające na uchwaleniu budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku budżetowym 2014 relacja łącznej kwoty przypadających spłat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, czym naruszono art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa o którym mowa w § 1 w terminie 10 marca 2014 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości.

Usunięcie istotnego naruszenia prawa winno nastąpić poprzez dokonanie zmian w uchwale budżetowej, które zapewnią spełnienie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.