Uchwała Nr 118/VI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lutego 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLI/7/329/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Suszec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLI/7/329/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Suszec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części:

-§ 3 w zakresie wyrażenia o brzmieniu; „ , z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę”- z powodu istotnego naruszenia prawa art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na nieuregulowaniu w uchwale podstawy obliczania dotacji na niepełnosprawnego ucznia, a wskazanie jedynie jej dolnej granicy,

-§ 4 - z powodu istotnego naruszenia prawa art. 90 ust.1a w związku z ust. 4 powyżej powołanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, polegającego na uregulowaniu w uchwale podstawy obliczania dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w sposób niezgodny z wyżej wymienionym przepisem po nowelizacji ustawy dokonanej ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

-kolumn o nazwie: „Imię i nazwisko ucznia”, „Data urodzenia ucznia” i „Adres zamieszkania ucznia” w tabeli zawartej w punkcie 4 załącznika nr 1 do uchwały stanowiącego o wzorze wniosku o udzielenie dotacji oraz  kolumn o nazwie: „Imię  nazwisko ucznia”, „Data urodzenia ucznia” i „Adres zamieszkania ucznia” w tabeli zawartej w punkcie 2 załącznika nr 2 do uchwały stanowiącego o wzorze informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w danym miesiącu - z powodu istotnego naruszenia prawa  art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 powyżej powołanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, polegającego na wprowadzeniu zakresu danych we wniosku i w miesięcznej informacji o uczniach obejmujących dane osobowe tych uczniów.

 

Uchwała Nr 121/VI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 lutego 2014 roku

 

w sprawie uchwały  Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec w części dotyczącej załącznika do ww. uchwały  w odniesieniu do:

- części D pkt 8 i 9 wzoru deklaracji, z powodu istotnego naruszenia prawa  polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926   z  późn. zm.);

- części I wzoru deklaracji, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 135/VI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 lutego 2014 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych 

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność uchwały Nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych z powodu istotnego naruszenia  art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.)  poprzez scedowanie na organ wykonawczy określenia rodzaju dotowanych zadań, zasad przyznawania dotacji oraz trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosków, czym naruszono ustawowo określone kompetencje przewidziane wyłącznie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 136/VI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 lutego 2014 roku

 

dotycząca ustalenia budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Miasta Czeladź na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała Nr 137/VI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  27 lutego 2014  roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 4 lutego 2014 r. do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez  Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie pismem znak: AK-KW.1710.10.2.2013 z dnia 4 lutego 2014 roku do wniosków nr 3, 4, 6, 8, 9, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 29 i 30 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 roku znak: WK-6100/3/4/13.