Uchwała Nr 183/XXXVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/504/04 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r. w części dotyczącej zaplanowania wydatku w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł na nagrody Samorządu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz dla siebie się uczysz) dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy – bez oparcia w obowiązujących przepisach prawa, z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia art. 28 ust. 2 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).