Uchwała Nr 184/X/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  24 kwietnia  2014 roku

 

w sprawie Uchwały Nr LXV/965/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr LXV/965/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok, polegające na dokonaniu przez Radę Miejską zmian  w budżecie miasta na 2014 rok, powodujących:

- naruszenie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie wydatków bieżących w kwocie przewyższającej wysokość dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,

- naruszenie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  poprzez utworzenie rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 21 maja 2014 roku pod rygorem unieważnienia uchwały w części dotkniętej istotnym naruszeniem. Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa winno nastąpić poprzez dostosowanie budżetu do wymogu z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchylenie § 1 pkt 11 uchwały.