Uchwała Nr 210/XII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 maja 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLII/436/2014 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014 r. nr XLI/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki   

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/436/2014 Rady Gminy Psary z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014 r. nr XLI/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 24 kwietnia br. zmian dotyczących uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, mimo iż zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) podjęcie uchwały rozstrzygającej o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, oznacza, że jest ona nieważna.

 

Uchwała Nr 217/XII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 maja  2014 roku

 

w sprawie zarządzenia  Nr WG.0050.65.2014 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr WG.0050.65.2014 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok polegające na błędnej klasyfikacji  po stronie dochodów budżetu środków dotacji celowej w wysokości 1.000 zł otrzymanej z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Ożarowicach  na zakup pomocy naukowych, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie, zamiast w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, czym naruszono § 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn.zm.).