Uchwała Nr 264/XVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXII/401/2014/Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Łodygowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/401/2014/ Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Łodygowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części:

- § 5 w zakresie wyrażenia o brzmieniu; " Imienny wykaz wszystkich dzieci uczęszczających do placówki wraz z adresami zamieszkania i datami urodzenia",

- Załącznika nr 2 do uchwały o nazwie " miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów  według stanu na pierwszy dzień miesiąca" w zakresie wykazu uczniów spoza gminy Łodygowice uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającego kolumny o nazwie: "Imię i nazwisko ", "Data urodzenia" i "Adres zamieszkania ",

z powodu istotnego naruszenia prawa  art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, polegającego na wprowadzeniu do zakresu danych  zawartych we wzorze rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Łodygowice oraz we wzorze informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca informacji o uczniach obejmujących dane osobowe tych uczniów.

 

Uchwała Nr 270/XVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 lipca 2014 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIII/569/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na Uchwałę Nr XLIII/569/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.